Optimus scholen

Medezeggenschapsraad

 

Zoals elke school in Nederland beschikt ook Onze Bouwsteen over een medezeggenschapsraad (MR). De MR is vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen. Primair is voor het personeel een goede bedrijfsvoering van de onderwijsinstelling van belang en voor de ouders en leerlingen een goede kwaliteit van het onderwijs in een prettige omgeving. De MR toetst de kwaliteit van het onderwijs op Onze Bouwsteen in de fase van beleidsvaststelling aan de hand van een aantal speerpunten die worden vastgelegd in een zogenaamd activiteitenplan. Bij deze toetsing maakt de MR gebruik van haar rechten, te weten advies-, instemmings- en initiatiefrechten. 

De MR van Onze Bouwsteen bestaat momenteel uit twee ouders en twee leerkrachten. Mede door het functioneren van de MR is er meer ruimte voor de leerkrachten om zich te richten op hun primaire taak: kwalitatief goed onderwijs en goede zorg voor de kinderen. Samen met de oudergeleding wordt hierop toegezien.
 

De leerkrachten en ouders die zitting hebben in de MR

  • Marjoke Collombon- moeder van Daphne, voorzitter
  • Rinquette Drop- leerkracht groep 1/2, lid
  • Stella Hoeboer- leerkracht groep 4/5, secretaris
  • Suzan Tieland- moeder van Daan, lid

Op deze website worden notulen geplaatst van alle vergaderingen. Zo streven wij naar een goede communicatie met onze achterban. Wij vinden het dan ook prettig als u met ons communiceert, zowel mondeling als schriftelijk. Dit bevordert alleen maar openheid, openbaarheid en onderling overleg. Mocht u zaken hebben die u graag onder onze aandacht wilt brengen, heeft u een klacht of wilt u een bepaald onderwerp behandeld zien, dan kunt u altijd een van de MR-leden aanspreken of een e-mail sturen naar mr.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl. Wij zorgen ervoor dat dit bij de juiste personen terechtkomt, bewaken het verloop en houden u daarvan op de hoogte. 
 

Vergaderingen schooljaar 2022-2023, 19:00 uur

Data volgen in een later stadium
 

Notulen MR 2022 en schooljaar 2022-2023