Stichting Optimus

 

Basisschool Onze Bouwsteen behoort tot de stichting 'OPTIMUS primair onderwijs'. De officiële naam van de organisatie is: OPTIMUS Stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs. Van deze stichting maken 40 scholen deel uit. Deze scholen zijn gevestigd in de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Deze gemeenten hebben met elkaar gemeen dat ze alle in het stroomgebied van de Maas liggen. Dat is de reden dat ervoor is gekozen om een blauwe golf op te nemen in het logo.

Het bestuur van OPTIMUS primair onderwijs ziet het als hoofdtaak om voor de scholen optimale voorwaarden te scheppen, zodat het onderwijs op de scholen kwalitatief goed verzorgd kan worden. Het bestuur wil besturen op hoofdlijnen. Het richt zich hierbij op het realiseren van de doelstellingen van de gehele organisatie. Het bevoegd gezag van OPTIMUS wordt gevormd door een tweehoofdig college van bestuur. Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit: Harrie van de Ven, voorzitter CvB en Monique Donders, lid CvB. Het College van Bestuur bereidt het beleid voor en zorgt, in overleg met de vestigingsdirecteuren van de 31 scholen, voor de uitvoering van het beleid.

Ouders en personeelsleden hebben invloed op het bovenschools beleid via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR overlegt regelmatig met het College van Bestuur. De contacten tussen u als ouders/verzorgers enerzijds en de organisatie anderzijds zullen vrijwel altijd verlopen via de directeur en/of de medewerkers van de school. Wanneer u contact wilt opnemen met OPTIMUS primair onderwijs, dan kan dat via onderstaande adresgegevens.

OPTIMUS primair onderwijs
Stoofweg 2
5361 HZ  Grave
0485 31 89 10
info@optimusonderwijs.nl
www.optimusonderwijs.nl