Medezeggenschapsraad

 

Zoals elke school in Nederland beschikt ook Onze Bouwsteen over een medezeggenschapsraad (MR). De MR is vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen. Primair is voor het personeel een goede bedrijfsvoering van de onderwijsinstelling van belang en voor de ouders en leerlingen een goede kwaliteit van het onderwijs in een prettige omgeving. De MR toetst de kwaliteit van het onderwijs op Onze Bouwsteen in de fase van beleidsvaststelling aan de hand van een aantal speerpunten die worden vastgelegd in een zogenaamd activiteitenplan. Bij deze toetsing maakt de MR gebruik van haar rechten, te weten advies-, instemmings- en initiatiefrechten. 

De MR van Onze Bouwsteen bestaat momenteel uit twee ouders en twee leerkrachten. Mede door het functioneren van de MR is er meer ruimte voor de leerkrachten om zich te richten op hun primaire taak: kwalitatief goed onderwijs en goede zorg voor de kinderen. Samen met de oudergeleding wordt hierop toegezien.
 

De leerkrachten en ouders die zitting hebben in de MR

 • Sander van den Boom, vader van Vera en Thijs, lid
 • Marjoke Collombon, moeder van Daphne, voorzitter
 • Stella Hoeboer, leerkracht groep 4, secretaris
 • Günther Robben, leerkracht groep 7-8, lid
   
Medezeggenschapsraad, 2023-2024


Op deze website worden notulen geplaatst van alle vergaderingen, als ook het jaarverslag. Zo streven wij naar een goede communicatie met onze achterban. Wij vinden het dan ook prettig als u met ons communiceert, zowel mondeling als schriftelijk. Dit bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. Mocht u zaken hebben die u graag onder onze aandacht wilt brengen, heeft u een klacht of wilt u een bepaald onderwerp behandeld zien, dan kunt u altijd een van de MR-leden aanspreken of een e-mail sturen naar mr.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl. Wij zorgen ervoor dat dit bij de juiste personen terechtkomt, bewaken het verloop en houden u daarvan op de hoogte. 
 

Vergaderingen schooljaar 2023-2024

De vergaderingen van de MR in het schooljaar 2023-2024 staan gepland op:

 • Maandag 11 september 2023
 • Maandag 13 november 2023
 • Maandag 8 januari 2024. Deze vergadering is komen te vervallen.
 • Maandag 26 februari 2024
 • Maandag 15 april 2024. De vergadering is van 19.00-19.30 uur besloten.
 • Maandag 10 juni 2024. De vergadering vangt aan om 17.30 uur.

De vergaderingen vangen aan om 19.00 uur en zijn in beginsel openbaar. Een eventueel besloten gedeelte wordt bij aanvang van de vergadering kenbaar gemaakt.
 

Notulen MR 2023 en schooljaar 2023-2024


Jaarverslag MR schooljaar 2022-2023